leh

leh old town

leh palace

dzomsa

women's alliance of ladakh

khalsi

lama

suru valley

rangdum

drung drang glacier

padum

padum

pipiting

zanskar

karsha gompa

karsha

karsha

tsomo

zanskar

pishu

momos

zanskar river

zanskar

kiupa la

sengi la

potoksur

sirsir la

hanupata

hanupata

hanupata

zanskar

wanla

lamayuru

leh

leh

indus river

thatsang karu

korzok

korzok

tso moriri

tso kar